Ερμηνευτική διάταξις

3.-(1) Οσάκις προνοείται εν τω παρόντι Νόμω η χρήσις οιουδήποτε τύπου εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Παραρτήματι-

(α) η πρόνοια αύτη αφορά μόνον εις έντυπα εκτυπωθέντα υπό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου και παρεχόμενα εις το κοινόν μέσω των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων και παραρτημάτων αυτών

(β) ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη την χρήσιν ετέρων παρομοίας φύσεως τύπων, ως και την αναγκαίαν υπό τας περιστάσεις τροποποίησιν των εν τω Δευτέρω Παραρτήματι εκτιθεμένων τοιούτων( οιαδήποτε δε απόκλισις τοιούτου ή τροποποιημένου τύπου εκ των αντιστοίχων τύπων των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Παραρτήματι, εφ’ όσον δεν πρόκειται περί ουσιαστικής διαφοράς, ουδόλως επηρεάζει το έγκυρον ή το κανονικόν του τοιούτου τύπου

(2) Οσάκις πονοείται εν τω παρόντι Νόμω ότι ο Διευθυντής προβαίνει εις ωρισμένην τινά ενέργειαν, πριν ή προβή ούτος εις την τοιαύτην ενέργειαν δύναται να απαιτήση όπως καταβληθώσι πρώτον τα διά τοιαύτην ενέργειαν εισπρακτέα τέλη ή δικαιώματα συμφώνως ταις διατάξεσι του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος τον τοιούτον Νόμον.