Ο δικαιοπάροχος ή ενυπόθηκος οφειλέτης δέον όπως είναι εγγεγραμμένος

7. Απαγορεύεται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις ακινήτου υφ’ οιουδήποτε προσώπου πλην του κυρίου αυτού:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το πρόσωπον εις ο περιήλθεν ακίνητον εγγεγραμμένον επ’ ονόματι ετέρου δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου, λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου κύριος του τοιούτου ακίνητου.