Διαδικασία δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης

8.-(1) Πας όστις επιθυμεί να μεταβιβάση ή υποθηκεύση ή αποδεχθή μεταβίβασιν ή υποθήκην ακινήτου δέον όπως ομού μετά του προσώπου μεθ’ ου συνεφώνησε την σκοπουμένην μεταβίβασιν ή υποθήκην παρουσιασθή εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον κατά τας καθοριζομένας υπό του άρθρου 46 ώρας εργασίας, και δηλώση την τοιαύτην μεταβίβασιν ή υποθήκην εις τον αρμόδιον λειτουργόν του ως είρηται Γραφείου διά-

(α) της προσαγωγής και επικυρώσεως ενυπογράφου δηλώσεως ως προνοείται εν άρθρω 18 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εν άρθρω 21

(β) της προσαγωγής ετέρων εγγράφων άτινα προνοούνται υπό του παρόντος Νόμου ή άτινα ήθελον απαιτηθή υπό του Διευθυντού επί τω τέλει της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου

(γ) της βεβαιώσεως των υπογραφών αυτού επί της δηλώσεως και επί παντός δελτίου, συνημμένου ή ετέρου εγγράφου φέροντος την υπογραφήν αυτού, διά δηλώσεως αυτού ότι αναγνωρίζει τας τοιαύτας υπογραφάς ως ιδίας

επί τούτω τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο αρμόδιος λειτουργός αποδέχεται την γενομένην δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθήκης φυλάσσων την δήλωσιν και τα προμνησθέντα έγγραφα και σημειών ενυπογραφως επί του εγγράφου της δηλώσεως το γεγονός ότι η δήλωσις εγένετο ενώπιον αυτού και εγένετο αποδεκτή υπ’ αυτού, ως και την ημερομηνίαν και τον χρόνον της δηλώσεως και της τοιαύτης αποδοχής.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ή που περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, αυτή πραγματοποιείται είτε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε με την κατάθεση στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση, μαζί με σχετική δήλωση αποδοχής από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα γίνει η μεταβίβαση. Στη δήλωση αποδοχής αναφέρεται τόσο το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που αποδέχεται τη μεταβίβαση όσο και τα στοιχεία της ακίνητης ιδιοκτησίας που μεταβιβάζεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας γίνεται σε δικαιούχο, σύμφωνα με τους περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικούς) Κανονισμούς του 2006 ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν, και ο εν λόγω δικαιούχος απεβίωσε κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006, τότε ο δικαιούχος θεωρείται ότι βρίσκεται στη ζωή κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ή εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομά του και η μεταβίβαση γίνεται χωρίς την προσκόμιση, από οποιοδήποτε, της σχετικής δήλωσης αποδοχής, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.