Δηλώσεις εις ετέρας επαρχίας ή εις παραρτήματα

9. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 8, δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης δύναται να γίνη-

(α) ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού παραρτήματος του αρμοδίου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή

(β) ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού οιουδήποτε ετέρου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος, τη προσαγωγή ενός επί πλέον αντιγράφου της τοιαύτης δηλώσεως:

Νοείται ότι η τοιαύτη δήλωσις γίνεται ιδίω κινδύνω του δικαιοδόχου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του ενυποθήκου δανειστού-

(α) καθ’ όσον αφορά το γεγονός ότι το μεταβιβασθησόμενον ή υποθηκευθησόμενον ακίνητον δεν είναι εγγεγραμμένον επ’ όνοματι του δικαιοπαρόχου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του ενυποθήκου οφειλέτου, καθ’ ην ημέραν και χρόνον διενεργείται η τοιαύτη δήλωσις, ή καθ’ όσον αφορά το γεγονός ότι το τοιούτο ακίνητον υπόκειται τότε εις οιονδήποτε εμπράγματον βάρος, ή ότι ο δικαιοπάροχος ή ενυπόθηκος οφειλέτης τελεί υπό απαγόρευσιν αναφορικώς προς την διαχείρισιν της περιουσίας αυτού

(β) καθ’ όσον αφορά την άρνησιν του Διευθυντού όπως εγγράψη την τοιαύτην μεταβίβασιν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, υποθήκην, εν τη ενασκήσει της διακριτικής εξουσίας ην κέκτηται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 όταν η τοιαύτη δήλωσις διαβιβασθή εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον.