Ερμηνεία

44ΚΗ. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αναδιάρθρωση” σημαίνει την άμεση ή έμμεση διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητήριου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσότερων ενυπόθηκων οφειλετών  ή/και εγγυητών σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσότερων ενυπόθηκων δανειστών, η οποία αποσκοπεί στη μείωση ή την εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων που παραχωρήθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους ενυπόθηκους δανειστές ή/και σχετικών οφειλών αυτών∙

“ενυπόθηκος δανειστής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 και περιλαμβάνει αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέµατα Νόμου·

“επαγγελµατική στέγη” σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000)·

“κύρια κατοικία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 44ΙΕ.