Εκτίμηση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

44ΚΘ.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση Νόμου και υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), σε περίπτωση αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της οποίας το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει σύμφωνα με τη διαδικασία εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Μέρος.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ, η οποία φέρει αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 στο μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ή θυγατρική της εταιρεία, στο πλαίσιο του Σχεδίου “Ενοίκιο Έναντι Δόσης”, το οποίο αρχικά εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 94.380 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2023, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται και εφαρμόζεται, η οποία μεταβίβαση αποσκοπεί στην εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων που παραχωρήθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους ενυπόθηκους δανειστές ή/και σχετικών οφειλών αυτών.

(3) Για τους σκοπούς της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) διαδικασίας εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου διορίζονται δύο (2) εκτιμητές, ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου δανειστή και ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου οφειλέτη, για τη διενέργεια, ταυτόχρονα, ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ακινήτου για σκοπούς υπολογισμού της αγοραίας αξίας αυτού, στους οποίους επιδίδονται από τον ενυπόθηκο οφειλέτη και από τον ενυπόθηκο δανειστή ή/και λαμβάνονται από αρμόδια τμήματα ή υπηρεσίες της Δημοκρατίας τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες όσον αφορά το ακίνητο:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται, αντί να προβεί στον διορισμό εκτιμητή σύμφωνα με τα πιο πάνω, να ζητήσει όπως η αξία γενικής εκτίμησης που αφορά ακίνητο, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, είναι η εκτιμημένη αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή/και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, καθώς και ο ενυπόθηκος δανειστής συνεργάζονται και διευκολύνουν τον εκτιμητή στην εκτέλεση του έργου του:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι δύο (2) εκτιμητές, κατά τη διενέργεια των ανεξάρτητων εκτιμήσεών τους, λαμβάνουν υπόψη και την εκάστοτε εκτίμηση του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, τα μέρη καταβάλλουν το κόστος υπηρεσιών του εκτιμητή τον οποίο έκαστος διορίζει.

(4) Οι εκτιμητές, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3), συντάσσουν εκθέσεις εκτίμησης ταυτόχρονα, ανεξάρτητα, χωρίς να διαβουλεύονται μεταξύ τους και χωρίς να ανακοινώνουν την εκτίμησή τους ο ένας στον άλλο ή σε τρίτο μέρος μέχρι την επίσημη παράδοσή τους στον ενυπόθηκο δανειστή και στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία, η ψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδάφιο (4) είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, τότε ως αγοραία αξία θεωρείται ο μέσος όρος των δύο (2) εκτιμήσεων και η εν λόγω αγοραία αξία είναι τελική.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία, η ψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδάφιο (4) είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, ο ενυπόθηκος δανειστής, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής των εκθέσεων εκτίμησης, ζητεί από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή εντός δέκα (10) ημερών, ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό του, ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση του ακινήτου και παραδίδει, ταυτόχρονα, πιστό αντίγραφο της έκθεσης εκτίμησής του στον ενυπόθηκο δανειστή, στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(7) Σε περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6), ως αγοραία αξία του ακινήτου θεωρείται,  λαμβανομένων υπόψη και των εκτιμήσεων που έχουν ληφθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι τρεις (3) εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ισομερώς, ως αγοραία αξία θεωρείται ο μέσος όρος των τριών εκτιμήσεων.

(8) Ως αξία ανταλλαγής του ενυπόθηκου ακινήτου ορίζεται η αγοραία αξία αυτού, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7), μείον έξοδα για φόρους, τέλη, χρεώσεις και δικαιώματα απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης στα οποία υπόκειται ο ενυπόθηκος οφειλέτης και καταβάλλονται από τον ενυπόθηκο δανειστή.