Κανονισμοί

45. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίση Κανονισμούς, δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλλιτέραν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.