Ώραι εργασίας

46. Ο Διευθυντής δύναται εκάστοτε διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να καθορίζη τας ώρας καθ’ ας τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και παραρτήματα θα είναι κατά τας εργασίμους ημέρας ανοικτά διά το κοινόν προς διενέργειαν δηλώσεων, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών και δι’ οιανδήποτε ετέραν εργασίαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου.