Γνωστοποιήσεις

47. Αι γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις αι οποιαι, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, γίνονται υπό του Διευθυντού δύνανται να γίνωνται εν τω τρόπω τω καθοριζομένω υπό του άρθρου 75 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.