Αντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής προς διενέργειαν ωρισμένων δηλώσεων

48. Ο Διευθυντής δύναται να εκδώση αντίγραφον του πιστοποιητικού εγγραφής ακινήτου ίνα ούτω δυνηθή ο κύριος αυτού να προβή εις δήλωσιν μεταβιβάσεως του τοιούτου ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31, ή εις δήλωσιν μεταγενεστέρας υποθήκης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29:

Νοείται ότι επί του τοιούτου αντιγράφου διενεργείται σημείωσις αφορώσα εις την υφισταμένην ήδη υποθήκην:

Νοείται περαιτέρω ότι ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ή του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέση, αντικαταστήση, κατακρατήση, ακυρώση ή καταστρέψη οιονδήποτε πιστοποιητικόν εγγραφής και οιονδήποτε αντίγραφον αυτού εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου εάν κατά την γνώμην αυτού τούτο είναι αναγκαίον ίνα διασφαλισθή ότι-

(α) ουδείς κατέχει πιστοποιητικόν εγγραφής ή αντίγραφον αυτού εκτός εάν είναι το κατά νόμον δικαιούμενον εις την κατοχήν αυτού πρόσωπον και

(β) το κατά νόμον δικαιούμενον εις την κατοχήν πιστοποιητικού εγγραφής ή αντιγράφου αυτού πρόσωπον δεν έχει εν τη κατοχή αυτού πιστοποιητικά ή αντίγραφα πλείονα του ενός.