Αντικατάστασις εγγραφών εις υποθήκας

28. Ο Διευθυντής δύναται κατά νόμον να προβή εις νέαν εγγραφήν ή εγγραφάς εν σχέσει προς ακίνητον ή μέρος αυτού βαρυνόμενον διά της πληρωμής ποσού εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης, και να αντικαταστήση εν τη υποθήκη την προηγουμένην εγγραφήν του ως είρηται ακινήτου διά των ούτω γενομένων εγγραφών-

(α) οσάκις είναι τούτο αναγκαίον προς εφαρμογήν των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ή

(β) οσάκις ο ενυπόθηκος οφειλέτης και ο ενυπόθηκος δανειστής και οιοσδήποτε εγγυητής του ενυποθήκου οφειλέτου παρέχωσιν έγγραφον διά τοιαύτην πράξιν συναίνεσιν:

Νοείται ότι εν πάση τοιαύτη περιπτώσει παραδίδεται τω ενυποθήκω δανειστή το πιστοποιητικόν της ούτω γενομένης νέας εγγραφής, το δε αφορών εις την προηγουμένην εγγραφήν τοιούτο επιστρέφεται τω Διευθυντή.