Εξέταση της αίτησης

44Κ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 44ΙΗ και 44ΙΘ, ο Διευθυντής προβαίνει σε εξέταση της υποβληθείσας αίτησης και διερευνά εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης, και

(β) υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου το τίμημα  πώλησης, ο  Διευθυντής επιδίδει στον αγοραστή έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «ΙΔ», με την οποία τον καλεί όπως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης καταβάλει σε ειδικό προσωρινό λογαριασμό το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ο αγοραστής έχει καταβάλει μέρος του τιμήματος πώλησης και για το υπόλοιπο αυτού έχει δηλώσει εγγράφως ότι θα καταβληθεί εντός της προθεσμίας που απαιτείται σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, το υπόλοιπο αυτό καταβάλλεται στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό.

(3) Αίτηση η οποία υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44ΙΘ παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την πλήρη υλοποίηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1), σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Δεν έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου το τίμημα πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), και

(β) δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.