Ανταλλαγή ακινήτων

17Α. Οσάκις διενεργώνται μεταβιβάσεις ακινήτων προς εκτέλεσιν συμφωνίας αφορώσης εις την ανταλλαγήν ακινήτων μεταξύ δύο προσώπων και τα ακίνητα τα μεταβιβαζόμενα υπό του ενός προσώπου συνιστώσιν εν όλω ή εν μέρει την αντιπαροχήν διά τα ακίνητα τα μεταβιβαζόμενα υπό του ετέρου προσώπου, αι τοιαύται μεταβιβάσεις δεν θα λογίζωνται ως γενόμεναι επ’ ανταλλαγή εκτός εάν αι δύο δηλώσεις μεταβιβάσεως διενεργώνται ταυτοχρόνως.