Ταυτόχρονοι δηλώσεις μεταβιβάσεως και υποθήκης

17. Οσάκις ζητείται η διενέργεια δηλώσεως μεταβιβάσεως ακινήτου και δηλώσεως υποθήκης επ’ αυτού υπό του δικαιοδόχου υπέρ του δικαιοπαρόχου ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου προς εξασφάλισιν ολοκλήρου ή μέρους τινός της αντιπαροχής ή δι’ οιονδήποτε έτερον λόγον, ο Διευθυντης δύναται να επιτρέψη την σύγχρονον διενέργειαν των τοιούτων δηλώσεων παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ίνα ούτω επέλθη το αποτέλεσμα όπερ επιζητείται διά της επιβολής του όρου υφ’ ον συνεφωνήθησαν η μεταβίβασις και υποθήκη( νοουμένου δε ότι θα έχωσι τηρηθή αι διατάξεις του άρθρου 15, αι δύο δηλώσεις λογίζονται γενόμεναι και έχουσαι νομικήν ισχύν αφ’ου χρόνου εγένετο η δήλωσις μεταβιβάσεως.