Εγγραφή μεταβιβάσεως ή υποθήκης

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και των άρθρων 14 και 15, ο Διευθυντής εγγράφει πάσαν μεταβίβασιν ή υποθήκην ακινήτου δηλωθείσαν δυνάμει των διατάξεων  του παρόντος Νόμου και γενομένην αποδεκτήν υπό του προς τούτο αρμοδίου υπαλλήλου.

(2) Η εγγραφή μεταβιβάσεως γίνεται διά της εγγραφής του ονόματος του δικαιοδόχου ως κυρίου του μεταβιβαζομένου ακινήτου.

(3) Η εγγραφή υποθήκης γίνεται διά της εγγραφής της τοιαύτης υποθήκης έναντι της εγγραφής του υποθηκευομένου ακινήτου και σημειώσεως επί του πιστοποιητικού εγγραφής του ως είρηται ακινήτου, αφορώσης εις την υποθήκην.

(4) Άμα τη διενεργεία της εγγραφής μεταβιβάσεως ή υποθήκης, ο Διευθυντής εκδίδει, αναλόγως της περιπτώσεως-

(α) τω δικαιοδόχω, πιστοποιητικόν εγγραφής του μεταβιβαζομένου ακινήτου επ’ ονόματι αυτού

(β) τω ενυποθήκω δανειστή, πιστοποιητικόν εγγραφής της υποθήκης επ’ ονόματι αυτού, σημειούμενον επί της συμβάσεως και δηλώσεως της υποθήκης, και συνοδευόμενον υπό του επ’ ονόματι του ενυποθήκου οφειλέτου πιστοποιητικού εγγραφής του υποθηκευομένου ακινήτου

(γ) τω ενυποθήκω οφειλέτη, αντίγραφον του πιστοποιητικού εγγραφής της υποθήκης σημειούμενον επί της συμβάσεως και δηλώσεως της υποθήκης

(5) Εν η περιπτώσει διενεργείται αυτοψία ακινήτου μετά την αποδοχήν της δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης, ως προνοείται εν εδαφίοις (4) και (5) του άρθρου 13  αντιστοίχως, αι διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουσιν εφαρμογής και εάν έτι τα εκ της αυτοψίας πορίσματα δεν είναι διαθέσιμα:

Νοείται ότι μετά την διενέργειαν της ως είρηται αυτοψίας ο Διευθυντής δύναται να προβή εις νέαν έκδοσιν της εγγραφής του τοιούτου ακινήτου και να τροποιήση οιανδήποτε εγγραφήν γενομένην ή πιστοποιητικόν εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι δεν διενεργείται τοιαύτη νέα έκδοσις ή τροποποποίησις εκτός εάν δοθή τριάκοντα ημερών προειδοποίησις παρά του Διευθυντού προς οιονδήποτε πρόσωπον ούτινος τα συμφέροντα δυνατόν να παραβλαφθώσιν ως εκ της τοιαύτης ενεργείας. Παν δε τοιούτο πρόσωπον δύναται εντός της ως είρηται προθεσμίας των τριάκοντα ημερών από της ημερομηνίας επιδόσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως να καταχωρήση ένστασιν παρά τω Διευθυντή όστις και διερευνά το όλον ζήτημα και γνωστοποιεί την επί της υποβληθείσης ενστάσεως απόφασιν αυτού τω υποβαλόντι την ένστασιν προσώπω.