Καταβολή τελών

15.-(1) Εάν η δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης γενή αποδεκτή, άπαντα τα τέλη και δικαιώματα τα εισπρακτέα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου επί τη εγγραφή της τοιαύτης μεταβιβάσεως ή υποθήκης καταβάλλονται εις το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον ή παράρτημα παρ’ ω εγένετο αποδεκτή η τοιαύτη δήλωσις, καθ’ ην ημέραν εχώρησεν η αποδοχή( η δε δήλωσις λογίζεται άκυρος και εστερημένη οιασδήποτε νομικής ισχύος εφ’ όσον τα ως είρηται τέλη και δικαιώματα δεν ήθελον ούτω καταβληθή κατά την ως εν τοις ανωτέρω καθοριζομένην ημέραν:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί τελών και δικαιωμάτων ή μέρους αυτών άτινα ήθελον εξακριβωθή ως εισπρακτέα μετά την ημέραν καθ’ ην η σχετική δήλωσις εγένετο αποδεκτή.

(2) Οσάκις η πληρωμή των εν εδαφίω (1) τελών και δικαιώματων γίνεται δι’ επιταγής εκδιδομένης επί Τραπέζης λειτουργούσης εν Κύπρω ήτις όμως δεν τυγχάνει εξοφλήσεως άμα τη εμφανίσει αυτής προς πληρωμήν, τα τοιαύτα τέλη και δικαιώματα λογίζονται ως μη πληρωθέντα κατά την ημέραν καθ’ ην δήλωσις εγένετο αποδεκτή.