Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA

62.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 61, η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA αναστέλλεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2022 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, στην περίπτωση-

(α) κύριας κατοικίας του χρεώστη. ή

(β) επαγγελ΅ατικής στέγης του χρεώστη. ή

(γ) αγροτεμαχίου του χρεώστη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ορισ΅ός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλα΅βάνει και εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέ΅ατα Νό΅ου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“αγροτεμάχιo” σημαίνει τεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη, στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000)·

“επαγγελ΅ατική στέγη” ση΅αίνει ακίνητο το οποίο χρησι΅οποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000)·

“κύρια κατοικία” σημαίνει, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 44ΙΕ, την κατοικία που χρησι΅οποιείται για τη δια΅ονή του ιδιοκτήτη της ή/και των ΅ελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) ΅ηνών κατ’ έτος, η εκτι΅η΅ένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).