Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA στην περίπτωση κύριας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης του χρεώστη

61.-(1)  Η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 στην περίπτωση κύριας κατοικίας του χρεώστη ή επαγγελματικής στέγης του χρεώστη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ορισμός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλαμβάνει και εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέ΅ατα Νόμο.

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“κύρια κατοικία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 44ΙΕ.

“επαγγελματική στέγη” σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης πολύ μικρής επιχείρησης, που απασχολεί λιγότερο από δέκα (10) εργαζομένους και με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000), όπως ο όρος αυτός ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά ΅ε τον ορισ΅ό των πολύ ΅ικρών, των ΅ικρών και των ΅εσαίων επιχειρήσεων.