Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου

60. Η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου αναστέλλεται μέχρι την 17η Απριλίου 2015.