ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 12(6).)

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ.

1. Υποθήκη συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου.

2. Εγγραφή δικαστικής αποφάσεως γενομένη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

3. Αίτησις εγγραφής ακινήτου επ’ ονόματι του οφειλέτου, γενομένη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 63 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

4. Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 ή 97 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

5. Εγγραφή γραμματίου αφορώντος εις δάνειον παρασχεθέν εις μέλος Συνεργατικής Εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Γεωργικής Τραπέζης (Ειδικά Προνόμια) Νόμου.

6. Εγγραφή συμπληρωματικού γραμματίου αφορώντος εις νέον δάνειον παρασχεθέν εις μέλος Συνεργατικής Εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του περί Γεωργικής Τραπέζης (Ειδικά Προνόμια) Νόμου.

7. Προσφορά ακινήτου ως ασφάλεια προς την Κυβέρνησιν δυνάμει των διατάξεων του περί Επισήμου Ασφαλείας (Ακίνητος Ιδιοκτησία) Νόμου.

8. Προσφορά ακινήτου ως ασφάλεια προς την Κυβέρνησιν διά τινα Μουκτάρην-Δημοπράτην δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11(στ) του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου.

9. Κατάθεσις συμβάσεως πωλήσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Εκτέλεσις) Νόμου.

10. Εγγραφή γνωστοποιήσεως χορηγίας γενομένης υπό του Συμβουλίου Βοηθείας της Βιομηχανίας Εσπεριδοειδών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του περί Βοηθείας της Βιομηχανίας Εσπεριδοειδών Νόμου.

11. Υπό όρους επιβάρυνσις περιουσίας γενομένη υπό Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει των διατάξεων  του άρθρου 51 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

12. Διάταγμα Επαρχιακού Δικαστηρίου βαρύνον ακίνητον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του περί Φρενοβλαβών Νόμου.

13. Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1962.

14. Ένταλμα εκτελέσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 120 ή 164 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

15. Διάταγμα δικαστηρίου περί την επαναμεταβίβασιν ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 182(2) του Ποινικού Κώδικος.

16. Διάταγμα δικαστηρίου ακυρωτικόν μεταβιβάσεως ακινήτου, διατάσσον την επαναμεταβίβασιν αυτής δυνάμει των διατάξεων του περί Ακυρώσεως Δολίων Μεταβιβάσεων Νόμου.

17. Επιβάρυνσις αφορώσα εις φόρον κληρονομίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου του 1962.

18. Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 52 του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου του 1962.

19. Διάταγμα επιβαρύνσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων των περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών (Αρ.2) Κανονισμών του 1962.

20. Διάταγμα επιβαρύνσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 του περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών Νόμου του 1962.

21. Ένταλμα ή διάταγμα πωλήσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του περί Ανακουφίσεως  Αγροτών Οφειλετών Νόμου του 1962.

22. Διάταγμα του Διευθυντού περί την καταβολήν αποζημιώσεως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

23. Αίτησις εκτιμήσεως της αξίας ακινήτου κτηθησομένου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

24. Δικαστική απόφασις ή δικαστικόν διάταγμα περί την τροποποίησιν ή ακύρωσιν εγγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 65 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

25. Δημοσίευσις κατανομής εξόδων κατασκευής, ανακαινίσεως ή βελτιώσεως οδού τινος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

26. Επιβάρυνσις ακινήτου αναφορικώς προς τέλος εγγραφής πληρωτέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

27. Επιβάρυνσις ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, αναφορικώς προς υπόλοιπον τελών ή δικαιωμάτων εισπρακτέων δυνάμει των διατάξεων του προμνησθέντος Νόμου.

28. Απόφασις ή διάταγμα Επαρχιακού Δικαστηρίου περί την πώλησιν ακινήτου προς εξόφλησιν ενυποθήκου χρέους.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.

1. Προσωρινόν διάταγμα δικαστηρίου απαγορεύον εις τον εναγόμενον την απαλλοτρίωσιν της ακινήτου αυτού ιδιοκτησίας, εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και κατατεθέν παρά τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω.

2. Διάταγμα οιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου περί τον διορισμόν κηδεμόνος ασώτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου.

3. Κήρυξις προσώπου τινός ως φρενοβλαβούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Φρενοβλαβών Νόμου.

4. Προσωρινόν διάταγμα διορισμού συνδίκου γενόμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

5. Διάταγμα διορισμού συνδίκου γενόμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

6. Διάταγμα διαλύσεως εταιρείας γενόμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.