Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA

62.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 61, η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA αναστέλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2021, στην περίπτωση-

(α) κύριας κατοικίας του χρεώστη. ή

(β) επαγγελ΅ατικής στέγης του χρεώστη. ή

(γ) αγροτεμαχίου του χρεώστη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ορισ΅ός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλα΅βάνει και εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέ΅ατα Νό΅ου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“αγροτεμάχιo” σημαίνει τεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη, στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000)·

“επαγγελ΅ατική στέγη” ση΅αίνει ακίνητο το οποίο χρησι΅οποιείται ως χώρος στέγασης πολύ ΅ικρής επιχείρησης, που απασχολεί λιγότερο από δέκα (10) εργαζο΅ένους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατο΅΅ύρια ευρώ (€2.000.000), όπως ο όρος αυτός ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά ΅ε τον ορισ΅ό των πολύ ΅ικρών, των ΅ικρών και των ΅εσαίων επιχειρήσεων·

“κύρια κατοικία” σημαίνει, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 44ΙΕ, την κατοικία που χρησι΅οποιείται για τη δια΅ονή του ιδιοκτήτη της ή/και των ΅ελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) ΅ηνών κατ’ έτος, η εκτι΅η΅ένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).