Μεταβίβασις υποθήκης

32.-(1) Ο ενυπόθηκος δανειστής οιουδήποτε ακινήτου δύναται, εκτός εάν η περί υποθήκης σύμβασις διαλαμβάνη ρήτραν περί του εναντίου να μεταβιβάση συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος άρθρου την υπέρ αυτού συσταθείσαν υποθήκην εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον( τηρουμένων δε των εν τοις εφεξής διατάξεων, αι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, επί μεταβιβάσεως υποθήκης καθ’ ον τρόπον και επί μεταβιβάσεως ακινήτων:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ’ οιασδήποτε υποθήκης δηλωθείσης προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, μέχρις ου προσαχθή η διά την σκοπουμένην μεταβίβασιν έγγραφος συγκατάθεσις του ενυποθήκου οφειλέτου και παντός εγγυητού τούτου, υπογραφείσα ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού ή τυχούσα πιστοποιήσεως παρά τινος αρμοδίας αρχής ως καθορίζεται εν εδαφίω (3) του άρθρου 10.

(2) Αι έγγραφοι δηλώσεις αι προσαγόμεναι τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω υπό του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδοχου διαλαμβάνουσι τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) εις την περίπτωσιν του δικαιοπαρόχου, βεβαίωσιν ότι-

(i) είναι ο εμφαινόμενος ως ενυπόθηκος δανειστής της συνεστημένης υποθήκης

(ii) κατά την ημερομηνίαν της μεταβιβάσεως το διά της υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν ή το εν τη βεβαιώσει καθοριζόμενον μέρος αυτού παραμένει εισέτι απλήρωτον

(iii) συνεφώνησεν όπως μεταβιβάση την συνεστημένην υποθήκην εις τον δικαιοδόχον

(β) εις την περίπτωσιν του δικαιοδόχου, βεβαίωσιν αυτού ότι συνεφώνησεν όπως αποδεχθή την μεταβίβασιν της εν τη βεβαιώσει του δικαιοπαρόχου καθοριζομένης υποθήκης

(γ) βεβαίωσιν αφορώσαν εις το γεγονός ότι εκάτερος των συμβαλλομένων γνωρίζει τον έτερον και παρέχουσαν στοιχεία οιασδήποτε μεταξύ αυτών υφισταμένης συγγενείας και

(δ) βεβαίωσιν των συμβαλλομένων ότι ούτοι επιθυμούσιν όπως η δηλωθείσα μεταβίβασις τύχη εγγραφής.

(3) Αι περί ων το εδαφίον (2) έγγραφοι δηλώσεις θα είναι εν τω τύπω Γ τω εκτιθεμένω εις το Δεύτερον Παράρτημα.

(4) Τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω προσάγονται ωσαύτως ομού μετά της δηλώσεως άπαντα τα έγγραφα άτινα, ότε η υποθήκη ενεγράφη, παρεδόθησαν τω δικαιοπαρόχω δυνάμει του άρθρου 16.

(5) Άμα τη αποδοχή δηλώσεως μεταβιβάσεως υποθήκης εις τον δικαιοδόχον περιέρχονται, από της ημερομηνίας της τοιαύτης δηλώσεως, άπαντα τα εν τη συμβάσει της υποθήκης προνοούμενα ή τα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προκύπτοντα δικαιώματα, καθήκοντα, εξουσίαι και προνόμια του δικαιοπαρόχου:

Νοείται ότι οσάκις-

(α) τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα επί τη εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης τέλη και δικαιώματα δεν καταβάλλονται αμέσως μετά την διενέργειαν της δηλώσεως ή

(β) της δηλώσεως γενομένης παρά τινι ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, η εγγραφή της μεταβιβάσεως ήρτηται εκ της ασκήσεως διακριτικής εξουσίας παρά του Διευθυντού συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 14,

η μεταβίβασις των εν τοις ανωτέρω δικαιωμάτων, καθηκόντων, εξουσιών και προνομίων τελεί υπό αίρεσιν πληρουμένην άμα τη καταβολή των τοιούτων τελών και δικαιωμάτων ως καθορίζεται εν άρθρω 15 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, άμα ως ο Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει εν τη ενασκήσει της παρασχεθείσης αυτώ υπό του άρθρου 14 διακριτικής εξουσίας όπως εγγράψη την μεταβίβασιν:

Νοείται ότι εάν τα τοιαύτα τέλη και δικαιώματα καταβληθώσιν ως εν τοις ανωτέρω ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την μεταβίβασιν, τα άνω δικαιώματα, καθήκοντα, εξουσίαι και προνόμια θα λογίζωνται περιελθόντα τω δικαιοδόχω από της ημερομηνίας και του χρόνου καθ’ ον η δήλωσις μεταβιβάσεως εγένετο αποδεκτή.

(6) Η εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης διενεργείται διά σημειώσεως επί του πιστοποιητικού της τοιαύτης υποθήκης ως και επί παντός αντιγράφου αυτού.

(7) Άμα τη εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης συμφώνως τω εδαφίω (6) ο Διευθυντής-

(α) εκδίδει τω δικαιοδόχω πιστοποιητικόν της τοιαύτης υποθήκης, φέρον σημείωσιν ως προνοείται εν τω προειρημένω εδαφίω και συνοδευόμενον υπό των αναφερομένων εν εδαφίω (4) εγγράφων

(β) γνωστοποιεί εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην και τον ενυπόθηκον δανειστήν οιασδήποτε μεταγενεστέρας υποθήκης συνεστημένης επί του αυτού ακινήτου την μεταβίβασιν της υποθήκης, και παρέχει το όνομα και την διεύθυνσιν του δικαιοδόχου ως τα στοιχεία ταύτα καθορίζονται εν τη δηλώσει:

Νοείται ότι τα δυνάμει  των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα τέλη και δικαιώματα διά την υπό του Διευθυντού διενεργηθησομένην τοιαύτην γνωστοποίησιν καταβάλλονται υπό του δικαιοδόχου ομού μετά των πληρωτέων επί τη εγγραφή της μεταβιβάσεως τοιούτων.

(8) Μεταβίβασις υποθήκης γενομένη δυνάμει του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζει την προτεραιότητα της μεταβιβαζομένης υποθήκης καθ’ όσον αφορά εις την τάξιν μεταξύ της τοιαύτης υποθήκης και οιουδήποτε ετέρου εμπραγμάτου βάρους συνεστώτος επί του αυτού ακινήτου.

(9) Βεβαίωσις γενομένη δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) ουδόλως δεσμεύει τον ενυπόθηκον οφειλέτην.