Μεταβίβασις δεν ακυροί διαδικασίαν

43. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 39, εφ’ όσον ήθελεν επιδοθή ειδοποίησις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 37, η μεταβίβασις του σχετικού ακινήτου δυνάμει του άρθρου 31 ή οιασδήποτε υποθήκης δυνάμει του άρθρου 32 ουδόλως επάγεται ακύρωσιν της τοιαύτης διαδικασίας ή παράτασιν οιασδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου τεταγμένης ή καθωρισμένης εν ειδοποιήσει δοθείση δυνάμει τούτου προθεσμίας, ή ακύρωσιν, καθυστέρησιν ή αναβολήν οιασδήποτε πωλήσεως διενεργηθείσης ή διενεργηθησομένης δυνάμει του παρόντος Μέρους.