Αρχεία

52. Ο Διευθυντής τηρεί υπό την φύλαξιν αυτού κατά τον προσήκοντα τρόπον αντίγραφα απάντων των πιστοποιητικών υποθηκών των εκδοθέντων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου, ως και απάντων των εκδοθέντων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πιστοποιητικών μεταβιβάσεως υποθηκών.