Επιφύλαξις

53.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12(6), 44 και 51, ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, οσάκις ο τοιούτος νόμος διαλαμβάνει ειδικήν πρόνοιαν περί οιουδήποτε των εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ζητημάτων.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επενεργεί ώστε-

(α) να καθιστά νόμιμον ή έγκυρον ή να επιτρέπη οιανδήποτε πράξιν ήτις είναι παράνομος, άκυρος ή απαγορεύεται δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ή

(β) να μη απαιτήται οιονδήποτε διάταγμα, άδεια, συναίνεσις, εγγραφή ή έτερος τύπος άλλως αναγκαίος δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου.

(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος των εδαφίων (1) και (2), διά του παρόντος καθίσταται δήλον ότι-

(α) ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τας διατάξεις του περί Συμβάσεων Νόμου αίτινες αφορώσιν εις την αντιπροσώπευσιν, εκτός καθ’ ην έκτασιν διαλαμβάνονται ρηταί πρόνοιαι εν τω παρόντι Νόμω περί την απόδειξιν του διορισμού αντιπροσώπου, την κατάθεσιν του εγγράφου του τοιούτου διορισμού και την άσκησιν διακριτικής εξουσίας παρά του Διευθυντού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10

(β) αι διατάξεις του Μέρους VI υπόκεινται εις τας κατισχυούσας αυτών διατάξεις του περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών Νόμου του 1962.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει το έγκυρον και την ισχύν οιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως ή δικαστικού διατάγματος εκδοθέντος διά την πώλησιν ενυποθήκων ακινήτων.