Μεταβατικαί διατάξεις

54.-(1) Δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου γενομένη δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου επάγεται τας αυτάς συνεπείας και είναι εξ ίσου έγκυρος ως εάν εγένετο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Διαδικασία αρξαμένη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου διά την πώλησιν οιουδήποτε ακινήτου προς εξόφλησιν ενυποθήκου χρέους, συνεχίζεται και περατούται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε ψηφισθή.

(3) Διαδικασία αρξαμένη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου δυνάμει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Ενυποθήκων Ακινήτων Νόμου είναι ισχυρά ως εάν εγένετο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.