Έναρξις ισχύος και καταργήσεις

55. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας( επί τούτω, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54, οι εν τω Τρίτω Παραρτήματι εκτιθέμενοι Νόμοι θα καταργηθώσι καθ’ ην έκτασιν καθορίζεται εν τω Παραρτήματι τούτω, άνευ όμως επηρεασμού οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως γενομένης δυνάμει των ως είρηται Νόμων.