Δηλώσεις ενυποθήκου οφειλέτου και ενυποθήκου δανειστού και προσαγόμενα έγγραφα

21.-(1) Αι έγγραφοι δηλώσεις αίτινες προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω υπό του ενυποθήκου οφειλέτου και του ενυποθήκου δανειστού διαλαμβάνουσι τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) περιγραφήν του ακινήτου εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης, γενομένην δι’ αναφοράς εις την τοποθεσίαν αυτού, τον αριθμόν και ημερομηνίαν εγγραφής και την μερίδα ή συμφέρον εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης

(β) βεβαίωσιν περί του εάν επήλθεν οιαδήποτε αλλαγή εις την κατάστασιν του ακινήτου εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης, ως αύτη περιγράφεται εν τη εγγραφή αυτού, και περί της φύσεως της τοιαύτης αλλαγής, και βεβαίωσιν περί του εάν υπάρχη οιαδήποτε υφισταμένη μίσθωσις του τοιούτου ακινήτου

(γ) εις την περίπτωσιν του ενυποθήκου οφειλέτου, σύμβασιν υποθήκης χαρτοσεσημασμένην συμφώνως ταις διατάξεσι του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, εκθέτουσαν ότι εις πρώτην ζήτησιν ή κατά τινα ημερομηνίαν, καθωρισμένην ή δυναμένην να προσδιορισθή, ούτος επέχει υποχρέωσιν, τελούσαν υπό αίρεσιν ή απόλυτον τοιαύτην, όπως καταβάλη τω ενυποθήκω δανειστή χρηματικόν τι ποσόν, καθωρισμένον ή δυνάμενον να προσδιορισθή, ομού μετά τυχόν συμφωνηθέντος τόκου επί του ποσού τούτου ή μέρους αυτού, εις ποσοστόν καθωρισμένον ή δυνάμενον να προσδιορισθή δι’ αναφοράς εις οιονδήποτε έτερον ποσοστόν, και ομού μετά των εξόδων των διενεργουμένων εν περιπτώσει λήψεως νομίμων μέτρων προς είσπραξιν του ως είρηται ποσού και τόκου:

Νοείται ότι οσάκις συνιστάται υποθήκη προς εξασφάλισιν μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης και υποχρεώσεως αφορώσης εις χρηματικόν τι ποσόν καταβλητέον διά δόσεων ή αφορώσης εις το υπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού, δέον όπως τυγχάνη καθορισμού το μέγιστον ποσόν της πιθανής υποχρεώσεως όπερ και θα λογίζηται ως το ποσόν προς εξασφάλισιν ούτινος συνιστάται η εν λόγω υποθήκη

(δ) εις την περίπτωσιν του ενυποθήκου οφειλέτου, βεβαίωσιν αυτού ότι ούτος είναι το πρόσωπον όπερ εμφαίνεται ως κύριος του τοιούτου ακινήτου και ότι συνεφώνησεν όπως υποθηκεύση τούτο υπέρ του κατονομαζομένου ως ενυποθήκου δανειστού προσώπου

(ε) εις την περίπτωσιν του ενυποθήκου δανειστού, βεβαίωσιν αυτού ότι συνεφώνησεν όπως αποδεχθή την συσταθησομένην επί του τοιούτου ακινήτου υποθήκην υπό τους όρους τους καθοριζομένους εν τη περί υποθήκης συμβάσει και εν τη βεβαιώσει του ενυποθήκου οφειλέτου

(στ) βεβαίωσιν αφορώσαν εις το γεγονός, ότι εκάτερος των συμβαλλομένων γνωρίζει τον έτερον και

(ζ) βεβαίωσιν των συμβαλλομένων ότι ούτοι επιθυμούσιν όπως η ως είρηται υποθήκη τύχη εγγραφής.

(2) Αι έγγραφοι δηλώσεις περί ων το εδάφιον (1) θα είναι εν τω τύπω Β τω καθοριζομένω εις το Δεύτερον Παράρτημα.

(3) Τα έτερα έγγραφα άτινα προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω καθ’ ον χρόνον διενεργείται η δήλωσις είναι τα ακόλουθα:

(α) το πιστοποιητικόν εγγραφής του ακινήτου εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης και

(β) δύο αντίτυπα των εν εδαφίω (1) αναγραφομένων δηλώσεων.