Όρος σιωπηρός βαρύνων τον δικαιοπάροχον

20. Εν πάση δηλώσει μεταβιβάσεως ακινήτου περιέχεται σιωπηρός τις όρος, ότι ο δικαιοπάροχος κέκτηται δικαίωμα μεταβιβάσεως του τοιούτου ακινήτου και ότι ο δικαιοδόχος δύναται να εισέλθη, καταλάβη, κατέχη, ποιήται χρήσιν και απολαύη τα οφέλη αυτού αδιαλείπτως, ανενοχλήτως και άνευ οιασδήποτε επεμβάσεως υπό ή εκ μέρους του δικαιοπαρόχου:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί εγγραφής επιφυλάξεως δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.