Συνέπειαι μεταβιβάσεως και ημερομηνία μεταβιβάσεως τίτλου

19. Τηρουμένων των εν άρθροις 22, 23, 24, 25 και 56 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου διαλαμβανομένων διατάξεων, αφ’ ης ημέρας και χρόνου η δήλωσις μεταβιβάσεως ακινήτου γίνεται αποδεκτή ο τίτλος επί του τοιούτου ακινήτου ως και παντός ακινήτου σχετιζομένου μετ’ αυτού εις ο ο δικαιοπάροχος εδικαιούτο κατά τον προμνησθέντα χρόνον περιέρχεται τω δικαιοδόχω:

Νοείται ότι οσάκις-

(α) τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα επί τη εγγραφή του τίτλου επί του μεταβιβασθέντος ακινήτου τέλη και δικαιώματα δεν καταβάλλωνται αμέσως μετά την δήλωσιν ή

(β) της δηλώσεως γενομένης παρά τινι ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, η εγγραφή της μεταβιβάσεως ήρτηται εκ της ασκήσεως διακριτικής εξουσίας παρά του Διευθυντού συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 14,

η μεταβίβασις του τίτλου επί του ακινήτου περί ου η δήλωσις μεταβιβάσεως τελεί υπό αίρεσιν πληρουμένην άμα τη καταβολή των τοιούτων τελών και δικαιωμάτων ως προνοείται εν άρθρω 15 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, άμα ως ο Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει εν τη ενασκήσει της δυνάμει του άρθρου 14 διακριτικής αυτού εξουσίας όπως εγγράψη την μεταβίβασιν:

Νοείται ότι, εάν τα τοιαύτα τέλη και δικαιώματα καταβληθώσιν ως εν τοις ανωτέρω ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την μεταβίβασιν, το περί ου η δήλωσις μεταβιβάσεως ακίνητον θα θεωρήται περιελθόν τω δικαιοδόχω από της ημερομηνίας και του χρόνου καθ’ ον η δήλωσις μεταβιβάσεως εγένετο αποδεκτή.