Αι υποθήκαι ασφάλεια υφισταμένης, μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως. Εγγυήσεις

22.-(1) Υποθήκη δύναται να συσταθή ως ασφάλεια διά την εκπλήρωσιν υφισταμένης, μελλούσης, ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης και υποχρεώσεως αφορώσης εις χρηματικόν τι ποσόν καταβλητέον διά δόσεων ή εις το υπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού.

(2) Οσάκις συνιστάται υποθήκη προς εξασφάλισιν μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως ή περιοδικών πληρωμών ή υπολοίπου τρέχοντος λογαριασμού, υφίσταται δικαίωμα προτεραιότητος, ως προνοείται εν άρθροις 23 και 30, καθ’ όσον αφορά ολόκληρον το εκάστοτε οφειλόμενον δυνάμει της υποθήκης ποσόν, από της ημερομηνίας καθ’ ην το ακίνητον βαρύνεται διά ταύτης δυνάμει των διατάξεων του ως είρηται άρθρου 23.

(3) Την πληρωμήν του εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης ποσού δύναται να εγγυηθή οιονδήποτε πρόσωπον.