Ιεραρχική προσφυγή

44ΚΕ.-(1)  Πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι η απόφαση του Διευθυντή περί επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44ΚΔ παραβλάπτει τα νόμιμά του συμφέροντα ή το οποίο διαφωνεί με την απόφαση του Διευθυντή, δύναται να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών.

(2) Η ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών ασκείται εγγράφως  μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης.

(4) Ο Υπουργός Εσωτερικών εξετάζει την προσφυγή και αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους αποφασίζει, σύμφωνα με το εδάφιο (5), το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

(5) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Ο Υπουργός Εσωτερικών κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (5) στον προσφεύγοντα.