Υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων

44ΚΔ.-(1) Πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44ΚΑ, υποχρεούται σε συμμόρφωση με την απαίτηση για προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται σε σχετική ειδοποίηση.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00), σε πρόσωπο άλλο από τον αιτητή το οποίο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ειδοποίησης  για  προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και επιπρόσθετη επιβάρυνση η οποία δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100,00) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3) Ο Διευθυντής προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (2), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεση επιβολής προστίμου ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αυτό λαμβάνει γνώση της ειδοποίησης.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και με την οποία-

(α) Καθορίζει τη γενόμενη παράβαση· και

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 44ΚΕ, είτε με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.