Πώληση με πλειστηριασμό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους

44Ε.-(1) Η αρχική προσπάθεια για πώληση ενυπόθηκου ακινήτου διενεργείται από τον ενυπόθηκο δανειστή μόνο με πλειστηριασμό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Ζ και στον πλειστηριασμό αυτό εφαρμόζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης, η οποία αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αγοραίας αξίας του ακινήτου, η οποία καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Δ.

(2) Το ενυπόθηκο ακίνητο δεν δύναται να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της επιφυλασσόμενης τιμής.

(3) Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός δεν καταλήξει σε πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω προσπάθειες πώλησης  του ακινήτου, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 44Ζ και 44Η.

(4) Ο ενυπόθηκος δανειστής για σκοπούς πώλησης  του ενυπόθηκου ακινήτου μετά από τυχόν αποτυχία του πρώτου πλειστηριασμού, δύναται να καθορίσει για περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης του πρώτου πλειστηριασμού επιφυλασσόμενη τιμή στο ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αγοραίας αξίας του ακινήτου:

Νοείται ότι, μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου των τριών (3) μηνών, δεν καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να σταματήσει τη διαδικασία πώλησης σε περίπτωση που θεωρεί ότι με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που διενεργούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Δ του παρόντος Νόμου, δεν εξασφαλίζεται λογικό και δίκαιο τίμημα πώλησης.