Απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών για αγοραία αξία ενυπόθηκου ακινήτου

44ΣΤ. [Διαγράφηκε]