Πώληση με πλειστηριασμό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους

44Ε.-(1) Η αρχική προσπάθεια για πώληση ενυπόθηκου ακινήτου διενεργείται από τον ενυπόθηκο δανειστή μόνο με πλειστηριασμό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Ζ και στον πλειστηριασμό αυτό εφαρμόζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης, όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αγοραίας αξίας του ακινήτου, η οποία καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Δ:

Νοείται ότι ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να παρέχει πληροφόρηση που έχει στην κατοχή του, αναφορικά με το ενυπόθηκο ακίνητο, σε ενδιαφερόμενο αγοραστή:

Νοείται περαιτέρω ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιτρέπει στον ενυπόθηκο δανειστή ή εκπροσώπους του πρόσβαση στο ενυπόθηκο ακίνητο, για σκοπούς υπολογισμού της αγοραίας αξίας του εν λόγω ακινήτου.

(2) Το ενυπόθηκο ακίνητο δεν δύναται να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της επιφυλασσόμενης τιμής.

(3) Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός δεν καταλήξει σε πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω προσπάθειες πώλησης  του ακινήτου, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 44Ζ και 44Η.

(4) Για περίοδο τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του πρώτου πλειστηριασμού καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή, όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πώλησής του, και για την επόμενη περίοδο τριών (3) μηνών, μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου των πρώτων τριών (3) μηνών, εφαρμόζεται επιφυλασσόμενη τιμή, όχι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να σταματήσει τη διαδικασία πώλησης σε περίπτωση που θεωρεί ότι με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που διενεργούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Δ του παρόντος Νόμου, δεν εξασφαλίζεται λογικό και δίκαιο τίμημα πώλησης.