Μεταβίβασις ακινήτου υποκειμένου εις υποθήκην και υποχρέωσις δικαιοδόχου

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ο κύριος ακινήτου εφ’ ου συνέστη υποθήκη προς εξασφάλισιν της πληρωμής οιουδήποτε ποσού δύναται, παρά την ύπαρξιν της τοιαύτης υποθήκης και εφ’ όσον η περί αυτής σύμβασις δεν διαλαμβάνει ρήτραν περί του εναντίου, να μεταβιβάση το ως είρηται ακίνητον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι-

(α) οσάκις η δήλωσις της τοιαύτης μεταβιβάσεως διενεργείται παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω, πριν ή γενή αποδεκτή η δήλωσις, ο δικαιοδόχος βεβαιοί  ενυπογράφως ότι έλαβε γνώσιν της υφισταμένης υποθήκης και πάντων των στοιχείων αυτής

(β) οσάκις η δήλωσις της τοιαύτης μεταβιβάσεως διενεργείται παρ’ οιωδήποτε ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, ο δικαιοδόχος υπογράφει βεβαίωσιν συμφώνως τη παραγράφω (α) της παρούσης επιφυλάξεως πριν ή ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την μεταβίβασιν εν τη ενασκήσει της δυνάμει του άρθρου 14 παρασχεθείσης αυτώ διακριτικής εξουσίας

(γ) άμα ως πληρωθώσιν αι προϋποθέσεις της παραγτράφου (α) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της παραγράφου (β), ο Διευθυντής γνωστοποιεί εις τον ενυπόθηκον δανειστήν την μεταβίβασιν του ως είρηται ακινήτου, ως και το όνομα και την διεύθυνσιν του εν τη δηλώσει αναφερομένου ως δικαιοδόχου:

Νοείται ότι ο δικαιοδόχος οφείλει να καταβάλη άπαντα τα τέλη και δικαιώματα τα πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου διά την υπό του Διευθυντού διενεργηθησομένην τοιαύτην γνωστοποίησιν ευθύς ως ήθελον πληρωθή αι προϋποθέσεις της παραγράφου (α) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της παραγράφου (β).

(2) Απαγορεύεται μεταβίβασις συμφώνως τω εδαφίω (1) εκτός εάν μεταβιβασθώσιν άπαντα τα υποκείμενα εις την υφισταμένην υποθήκην ακίνητα του δικαιοπαρόχου.

(3) Απαγορεύεται η δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) μεταβίβασις ακινήτου εφ’ ου συνέστη υποθήκη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) μέχρις ου προσαχθή η διά την σκοπουμένην μεταβίβασιν έγγραφος συναίνεσις του ενυποθήκου δανειστού και παντός εγγυητού του ενυποθήκου οφειλέτου, υπογραφείσα ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού ή τυχούσα πιστοποιήσεως παρά τινος αρμοδίας αρχής ως καθορίζεται εν εδαφίω (3) του άρθρου 10 ή

(β) οσάκις δεν είναι δυνατή η λήψις της αναφερομένης εν παραγράφω (α) εγγράφου συναινέσεως ενυποθήκου δανειστού ή οιουδήποε εγγυητού, ή οσάκις οιονδήποτε των άνω προσώπων άνευ ευλόγου αιτίας αρνείται να παράσχη την τοιαύτην συναίνεσιν, μέχρις ου το Επαρχιακόν Δικαστήριον διατάξη, τη αιτήσει του ενυποθήκου οφειλέτου, αποδοχήν της μεταβιβάσεως άνευ της προσαγωγής της τοιαύτης συναινέσεως:

Νοείται ότι το Δικαστήριον δεν διατάσσει αποδοχήν οιασδήποτε μεταβιβάσεως δυνάμει της παρούσης παραγράφου εκτός εάν εις τον ενυπόθηκον δανειστήν και εις πάντα εγγυητήν του ενυποθήκου οφειλέτου δοθή εύλογος γνωστοποίησις περί της αιτήσεως του ενυποθήκου οφειλέτου, καλούσα τα άνω πρόσωπα να δείξωσι τω δικαστηρίω λόγους δι’ ους τούτο έδει να απόσχη της εκδόσεως τοιούτου διατάγματος.

(4) Εις πάσαν μεταβίβασιν ακινήτου υποκειμένου εις υποθήκην συσταθείσαν προς εξασφάλισιν της πληρωμής οιουδήποτε ποσού, γενομένην δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), διαλαμβάνεται σιωπηρά συμφωνία δυνάμει της οποίας ο δικαιοδόχος υποχρεούται όπως εξασφαλίζη τον δικαιοπάροχον έναντι του ποσού της υποθήκης ως και διά πάσαν υποχρέωσιν απορρέουσαν εξ οιασδήποτε ρητής ή σιωπηράς συμφωνίας διαλαμβανομένης εν αυτή  δι’ ης βαρύνεται ο δικαιοπάροχος:

Νοείται ότι επί υποθήκης συσταθείσης προς εξασφάλισιν μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως αφορώσης εις περιοδικάς πληρωμάς ή υπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού, ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται επί πληρωμής γενομένης υπό του ενυποθήκου δανειστού μετά την επίδοσιν της αναφερομένης εν παραγράφω (γ) του εδαφίου (1) γνωστοποιήσεως του Διευθυντού.

(5) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί της διά πωλήσεως μεταβιβάσεως οιουδήποτε ακινήτου εφ’ ης εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 24 ή 25 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, εκτός εάν προ της αποδοχής της τοιαύτης δηλώσεως μεταβιβάσεως ο δικαιοπάροχος ικανοποιήση τον Διευθυντήν ως προνοείται εν παραγράφω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του άρθρου 25 του ως είρηται Νόμου.

(6) Οσάκις ακίνητον εφ’ ου συνέστη υποθήκη προς εξασφάλισιν της πληρωμής οιουδήποτε ποσού μεταβιβάζηται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα δε επί τη μεταβιβάσει εισπρακτέα τέλη υπολογίζονται συμφώνως ταις διατάξεσι του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου επί της εκτετιμημένης αξίας του τοιούτου ακινήτου, τα τέλη ταύτα θα υπολογίζωνται εν αναφορά προς ολόκληρον την εκτετιμημένην αξίαν του ως είρηται ακινήτου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου δυνατόν να έχη επηρεασθή εκ του γεγονότος ότι τούτο βαρύνεται διά της πληρωμής του διά της ειρημένης υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού.