Τάξις υποθηκών

30. Η τάξις δύο ή πλειόνων υποθηκών επί του αυτού ακινήτου κανονίζεται αναλόγως της σειράς καθ’ ην αύται εδηλώθησαν εις το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον ή παράρτημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.