Δηλώσεις δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου και προσαγόμενα έγγραφα

18.-(1) Αι έγγραφοι δηλώσεις αίτινες προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω υπό του δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου οιουδήποτε ακινήτου διαλαμβάνουσι τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) περιγραφήν του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις, γενομένην δι’ αναφοράς εις την τοποθεσίαν αυτού, τον αριθμόν και ημερομηνίαν εγγραφής, την εκτετιμημένην αξίαν και την μερίδα ή συμφέρον ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις

(β) βεβαίωσιν περί του εάν επήλθεν οιαδήποτε αλλαγή εις την κατάστασιν του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις, ως αύτη περιγράφεται εν τη εγγραφή αυτού, και περί της φύσεως της τοιαύτης αλλαγής, και βεβαίωσιν περί του εάν υπάρχη οιαδήποτε υφισταμένη μίσθωσις του τοιούτου ακινήτου

(γ) εις την περίπτωσιν του δικαιοπαρόχου, βεβαίωσιν αυτού ότι ούτος είναι το πρόσωπον όπερ εμφαίνεται ως κύριος του τοιούτου ακινήτου, και ότι εις αναγκαίως καθοριζομένην ημερομηνίαν συνεφώνησεν όπως μεταβιβάση τούτο εις τον δικαιοδόχον είτε εκ χαριστικής αιτίας είτε έναντι αντιπαροχής:

Νοείται ότι οσάκις δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνωνται εν μια δηλώσει μεταβιβάσεως γενομένης επί αντιπαροχή, ή δι’ εν έκαστον ακίνητον αντιπαροχή καθορίζεται κεχωρισμένως

(δ) εις την περίπτωσιν του δικαιοδόχου, βεβαίωσιν αυτού ότι ούτος συνεφώνησεν όπως αποδεχθή την μεταβίβασιν του τοιούτου ακινήτου υπό τους καθοριζομένους εν τη βεβαιώσει του δικαιοπαρόχου όρους

(ε) βεβαίωσιν ότι δεν υφίσταται συμφωνία περί επαναμεταβιβάσεως του τοιούτου ακινήτου τω δικαιοπαρόχω επί τη πληρωμή ποσού τινος ή επί τω συμβάντι οιουδήποτε γεγονότος

(στ) βεβαίωσιν αφορώσαν εις το γεγονός ότι εκάτερος των συμβαλλομένων γνωρίζει τον έτερον και παρέχουσαν στοιχεία οιασδήποτε μεταξύ αυτών υφισταμένης συγγενείας

(ζ) βεβαίωσιν των συμβαλλομένων ότι ούτοι επιθυμούσιν όπως το ακίνητον μεταβιβασθή επ’ ονόματι του δικαιοδόχου

(η) οιανδήποτε τυχόν επιφύλαξιν γενομένην δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ήτις θα καταχωρήται και υπογράφηται ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού υπό του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου εν τω Τύπω Α τω καθοριζομένω εν τω Δευτέρω Παραρτήματι:

Νοείται ότι οσάκις το μεταβιβαζόμενον ακίνητον υπόκειται εις υποθήκην η δήλωσις της επιφυλάξεως δέον όπως φέρη και την συναίνεσιν του ενυποθήκου δανειστού και παντός εγγυητού του ενυποθήκου οφειλέτου ήτις θα υπογράφηται ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού.

(2) Αι έγγραφοι δηλώσεις περί ων αι παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) θα είναι εν τω τύπω Α τω καθοριζομένω εις το Δεύτερον Παράρτημα.

(3) Τα έτερα έγγραφα άτινα προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω καθ’ ον χρόνον διενεργείται η δήλωσις είναι τα ακόλουθα:

(α) το πιστοποιητικόν εγγραφής του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις και

(β) επίσημοι αποδείξεις δεικνύουσαι ότι κατεβλήθησαν άπαντα τα δικαιώματα, τέλη και φόροι, οι πληρωτέοι κατά ή προ της ημερομηνίας καθ’ ην διενεργείται η δήλωσις περί το τοιούτον ακίνητον:

Νοείται ότι η παράγραφος αύτη τυγχάνει εφαρμογής  μόνον καθ’ όσον αφορά εις δικαιώματα, τέλη και φόρους οίτινες δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου βαρύνουσι το ακίνητον ή εισπράττονται διά της κατασχέσεως και πωλήσεως αυτού, και δη ανεξαρτήτως του εάν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα ίνα συσταθή επιβάρυνσις επί του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή τα αναγκαία προς κατάσχεσιν και πώλησιν αυτού τοιαύτα.