Διαδικασία πώλησης ακινήτου με πλειστηριασμό

44Ζ.-(1) Ο πλειστηριασμός διενεργείται από δημοπράτη που επιλέγεται από τον ενυπόθηκο δανειστή μέσω συστήματος που διατηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, από κατάλογο προσοντούχων δημοπρατών, όπως ήθελε καθορισθεί σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι οποίοι επιπρόσθετα προβλέπουν για τα έξοδα, τις χρεώσεις και την προμήθεια δημοπράτη:

Νοείται ότι, δημοπράτης δεν δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή πέραν των ρητώς προβλεπομένων στους εν λόγω Κανονισμούς.

(2) Η ειδοποίηση για πλειστηριασμό, της οποίας ο τύπος και οι λεπτομέρειες  καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 -

(α) επιδίδεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός χρονικής περιόδου όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού∙

(β) δημοσιεύεται τουλάχιστο μία φορά, εντός χρονικής περιόδου  όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού, ως ακολούθως:

(i) Στον καθορισμένο χώρο όπου διεξάγεται ο πλειστηριασμός,

(ii) στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναρτώνται τέτοιες ανακοινώσεις και είναι συνεχώς διαθέσιμες μέχρι την καθορισμένη ώρα του πλειστηριασμού,

(iii) στην ιστοσελίδα που διατηρείται από και/ή είναι συνδεδεμένη με τον ενυπόθηκο δανειστή και είναι συνεχώς διαθέσιμη μέχρι την καθορισμένη ώρα του πλειστηριασμού,

(iv) σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας,(v)με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο ενυπόθηκος δανειστής κρίνει σκόπιμο.

(3) Η διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασμού και ο χώρος διεξαγωγής αυτού, καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 45, οι οποίοι καθορίζουν, μεταξύ άλλων, πέντε (5) χώρους δημόσιου πλειστηριασμού που αντιστοιχούν στις πέντε (5) ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία επαρχίες και το χρόνο διεξαγωγής του πλειστηριασμού, ο οποίος εν πάσει περιπτώσει διεξάγεται σε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, μεταξύ των ωρών 09.00 και 17.00:

Νοείται ότι, ο τελευταίος πλειστηριασμός δεν δύναται να αρχίζει μετά τις 17.00.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται, σε περίπτωση εκ προθέσεως παράβασης οποιωνδήποτε διατάξεών τους, να προβλέπουν ποινή φυλάκισης που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.