Ειδοποίηση για μεταβίβαση ακινήτου, τέλη μεταβίβασης και εγγραφή υποθήκης. Τύπος «ΙΣΤ» Τύπος «ΙΖ»

44ΚΓ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44ΚΒ, ο Διευθυντής επιδίδει στον αγοραστή και στον πωλητή έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «IΣΤ» και τον Τύπο «ΙΖ», αντίστοιχα την οποία κοινοποιεί στον ενυπόθηκο δανειστή και/ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος και/ή απαγόρευση, με την οποία τους καλεί όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης προβούν στη μεταβίβαση του ακινήτου.

(2) Για σκοπούς μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44ΚΒ, ο αγοραστής έχει δικαίωμα όπως εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας επιλέξει να καταβάλει-

(α) Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα τέλη μεταβίβασης μειωμένο κατά δέκα τοις εκατόν (10%), εντός της εν λόγω προθεσμίας, ή

(β) το οφειλόμενο ποσό των τελών μεταβίβασης επιμερισμένο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβλητέας την πρώτη ημέρα του μηνός ο οποίος έπεται της άσκησης του δικαιώματος.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία αγοραστής αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να καταβάλει τα τέλη μεταβίβασης σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής μεταβιβάζει το ακίνητο επ’ ονόματι του αγοραστή επιβαρύνοντάς το με εμπράγματο βάρος το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των τελών μεταβίβασης προσαυξανόμενο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία αγοραστής αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να καταβάλει οποιαδήποτε οφειλόμενη δόση για τα τέλη μεταβίβασης σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής στο τέλος της καθορισθείσας περιόδου αποπληρωμής των τελών μεταβίβασης σε δόσεις, προβαίνει σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή επιβαρύνοντάς το με εμπράγματο βάρος το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των μη καταβληθεισών δόσεων  προσαυξανόμενο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), υφιστάμενη επί του ακινήτου υποθήκη, άλλο εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση, διαγράφεται από το Διευθυντή πριν από τη μεταβίβαση του ακινήτου επ' ονόματι του αγοραστή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η μεταβίβαση ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή διενεργείται αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή ή κατόπιν αίτησης υποβληθείσας από τον αγοραστή, τον ενυπόθηκο δανειστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 44ΙΘ, ουδεμία τέτοια μεταβίβαση επ' ονόματι του αγοραστή διενεργείται, εφόσον εκκρεμούν οφειλές του αγοραστή προκύπτουσες από τις συμβατικές αυτού υποχρεώσεις, σε σχέση με την καταβολή των ακόλουθων οφειλών:

(i) Φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Ακίνητου Ιδιοκτησίας Νομου.

(ii) τελών ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου.

(iii) αποχετευτικών τελών δυνάμει των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αιτητής είναι ο πωλητής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 44ΙΘ, ουδεμία μεταβίβαση επ' ονόματι του αγοραστή διενεργείται, εφόσοσν εκκρεμούν οφειλές του πωλητή προκύπτουσες από τις συμβατικές αυτού υποχρεώσεις, σε σχέση με την καταβολή των ακόλουθων οφειλών:

(i) Φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.

(ii) τελών ακίνητης ιδικτησίας δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου.

(iii) αποχετευτικών τελών δυνάμει των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. και

(iv) φόρου κεφαλαιουχικών κερδών δυνάμει των διατάξεων περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου.

(6) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση ύπαρξης στα μητρώα του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου καταχώρισης έναντι της εγγραφής του ακινήτου, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, εγγραφής σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή σημείωσης σύμβασης δανείου για το αντικείμενο της σύμβασης, γνωστοποιεί στον εκδοχέα δυνάμει σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή στο δανειστή δυνάμει σύμβασης δανείου, με την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης κατά τον Τύπο «ΙΗ», την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματι του αγοραστή:

Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται εγγραφή σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή σημείωση σύμβασης δανείου έναντι του ακινήτου για το αντικείμενο της σύμβασης και κατά τη μεταβίβαση δεν εγγράφεται σύμβαση υποθήκης εκ μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, ο Διευθυντής προβαίνει στην εγγραφή του ακινήτου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι  του αγοραστή και στην ταυτόχρονη εγγραφή υποθήκης έναντι του ακινήτου, νοουμένου ότι ο εκδοχέας καταβάλλει τα δικαιώματα εγγραφής της υποθήκης:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εκχωρητής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου αποκτά την ιδιότητα του ενυπόθηκου οφειλέτη και ο εκδοχέας την ιδιότητα του ενυπόθηκου δανειστή και το ποσό και ο τόκος τα οποία προβλέπονται στη  σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης ή στη σύμβαση δανείου, αποτελούν ενυπόθηκο κεφάλαιο και τόκο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο εκδοχέας δυνάμει σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή ο δανειστής δυνάμει σύμβασης δανείου δύναται να καταβάλει τα τέλη μεταβίβασης του ακινήτου σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας ή παράλειψης καταβολής αυτών εκ μέρους του αγοραστή.

(7) Σε κάθε περίπτωση, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει σε μεταβίβαση του ακινήτου επ' ονόματι του αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση της σκοπούμενης μεταβίβασης.