Αναστολή πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου

44ΙΣΤ.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε εν ισχύι νόμων ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο ή μέρος αυτού έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, η πώληση του εν λόγω ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε μέρους του παρόντος Νόμου προς ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους που συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων του πωλητή αναστέλλεται μέχρι την 10η Ιουλίου 2015, νοουμένου ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) του τιμήματος της πώλησης ή έχουν τηρηθεί πλήρως οι δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης συμβατικές υποχρεώσεις του αγοραστή έναντι του πωλητή:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος δανειστής οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή για τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έτσι ώστε ο οφειλέτης να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την πληρωμή του προαναφερόμενου τιμήματος.