Προνομιακό καθεστώς ενυπόθηκου οφειλέτη

44ΙΑΑ.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση Νόμου, σε περίπτωση εφαρμογής διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου ή ενυπόθηκων ακινήτων πωλουμένων είτε ξεχωριστά είτε ως ενιαίο σύνολο από ενυπόθηκο δανειστή διά πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44Ζ του παρόντος Μέρους, το οποίο συνιστά κύρια κατοικία και ανεξαρτήτως αν η σκοπούμενη πώληση εντάσσεται στον πρώτο πλειστηριασμό ή στον πλειστηριασμό που δυνατό να ακολουθεί τον πρώτο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 44Η και υπό τον όρο ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν λαμβάνει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του, ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει προνομιακό καθεστώς έναντι του τελευταίου προσφοροδότη ο οποίος έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο δημοπράτης, αφού λάβει την τελευταία προφορική προσφορά εκ μέρους προσφοροδότη αναφορικά με το υπό πώληση ενυπόθηκο ακίνητο και προτού προβεί σε κήρυξη αυτού ως τελευταίου προσφοροδότη, απευθύνεται πρώτα στον ενυπόθηκο οφειλέτη ή στο νόμιμο εντολοδόχο αυτού, οι οποίοι για σκοπούς άσκησης των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 7) Νόμου του 2015 πρέπει να παρίστανται στη διεξαγόμενη διαδικασία πώλησης διά πλειστηριασμού και υποβάλλει το ερώτημα κατά πόσο ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή ο νόμιμος εντολοδόχος αυτού επιθυμούν και είναι σε θέση να καταβάλουν το τίμημα της τελευταίας υποβληθείσας προφορικής προσφοράς εφ’ άπαξ και/ή τοις μετρητοίς ώστε ο ενυπόθηκος οφειλέτης να υποκαταστήσει τον τελευταίο προσφοροδότη.

(3) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή ο νόμιμος εντολοδόχος αυτού δηλώσει στο δημοπράτη ότι είναι σε θέση να καταβάλει το τίμημα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η δημοπρασία ολοκληρώνεται προς όφελος του ενυπόθηκου οφειλέτη και ο τελευταίος προσφοροδότης αποδεσμεύεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή ο νόμιμος εντολοδόχος αυτού, δηλώσει στο δημοπράτη ότι δεν είναι σε θέση να καταβάλει το τίμημα της τελευταίας υποβληθείσας προσφοράς, ο δημοπράτης προχωρεί στην κήρυξη του υποβαλόντος την τελευταία προσφορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του πλειστηριασμού ως τελευταίου προσφοροδότη και ολοκληρώνει την πώληση επ’ ονόματι αυτού.

(4) Συγγενής μέχρι α´ βαθμού του ενυπόθηκου οφειλέτη ο οποίος παρίσταται σε διαδικασία πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει ο ενυπόθηκος οφειλέτης και τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης από το δημοπράτη με αυτόν, νοουμένου ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης απουσιάζει ή αδυνατεί να καταβάλει το τίμημα:

Νοείται ότι, εάν στη διαδικασία πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου παρίστανται περισσότεροι του ενός συγγενείς α´ βαθμού, οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον να καταβάλουν το τίμημα της τελευταίας υποβληθείσας προφορικής προσφοράς, τότε ο δημοπράτης προχωρεί στην κήρυξη εκείνου του συγγενή α´ βαθμού, ο οποίος είναι σε θέση να καταβάλει το υψηλότερο συγκριτικά τίμημα σε σχέση με το προσφερθέν εκ μέρους του τελευταίου προσφοροδότη τίμημα και ολοκληρώνει την πράξη επ’ ονόματι αυτού.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) διαδικασία πλειστηριασμού ολοκληρώνεται υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη, αλλά εξακολουθεί να παραμένει υπόλοιπο οφειλόμενου χρέους, τότε όλες οι υποθήκες και τα εμπράγματα βάρη θα παραμείνουν εγγεγραμμένα ως έχουν στα μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος δανειστής ή πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους VI και του Μέρους VIA ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου για πώληση ακινήτου, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία που το ενυπόθηκο ακίνητο κατακυρώθηκε στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

(6) Η μη τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων διεξαγωγής της διαδικασίας πώλησης διά πλειστηριασμού σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιφέρει ακυρότητα αυτής.

(7) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«ενυπόθηκος οφειλέτης» περιλαμβάνει και τους συγγενείς αυτού μέχρι α´ βαθμού, καθώς και τους νόμιμους κληρονόμους αυτού, οι οποίοι ως προς το υπό πώληση ενυπόθηκο ακίνητο έχουν νόμιμο συμφέρον επ’ αυτού.

«κύρια κατοικία» [Διαγράφηκε].

«νόμιμος εντολοδόχος» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται από τον ενυπόθηκο οφειλέτη γραπτώς να ενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προς όφελός του.