Προστασία ενυπόθηκου οφειλέτη σε περίπτωση πώλησης του δανείου του

44ΙΖ.    Εάν νόμος ήθελε επιτρέψει στον ενυπόθηκο δανειστή, που είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, να πωλεί δάνειο ή ομάδα δανείων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα διατηρεί δυνάμει του ως άνω νόμου τα δικαιώματά του, έναντι του αγοραστή του δανείου και ο αγοραστής του δανείου τις υποχρεώσεις του έναντι του οφειλέτη, όπως αυτά απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία και από τη σύμβαση μεταξύ του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και του ενυπόθηκου οφειλέτη και ειδικά θα διατηρεί το δικαίωμα του για αναδιάρθρωση της πιστωτικής του διευκόλυνσης και προσφυγής του στη διαδικασία διαμεσολάβησης κατ’ αναλογίαν των προβλεπομένων στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο και στον περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο, αντίστοιχα.