Εξουσία Διευθυντού προς τροποποίησιν ή ακύρωσιν εγγραφών

50. Οσάκις λόγω λάθους, παραλείψεως, ψευδούς βεβαιώσεως, πλαστοπροσωπίας ή ψευδούς παραστάσεως, καλή τη πίστει γενομένης ή δολίας τοιαύτης, αναφορικώς προς οιονδήποτε των εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ζητημάτων διενεργηθή η εγγραφή μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου ή η εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης, ο Διευθυντής δύναται μετά την διαπίστωσιν των αληθών γεγονότων να προβή εις τροποποίησιν ή, κατά τας περιστάσεις, ακύρωσιν της τοιαύτης εγγραφής, ως εάν επρόκειτο περί λάθους ή παραλείψεως ως προνοείται εν άρθρω 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου( αι διατάξεις δε του ειρημένου άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί της τοιαύτης τροποποιήσεως ή ακυρώσεως εγγραφής υπό τας προμνησθείσας περιστάσεις, ως αύται εφαρμόζονται επί της διορθώσεως λαθών ή παραλείψεων:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε ψευδούς βεβαιώσεως ή παραστάσεως διαλαμβανομένης εν οιωδήποτε εγγράφω ή αποδεικτικώ στοιχείω αναφερομένω εις το Μέρος VI, το παρόν άρθρον δεν παρέχει εξουσίαν εις τον Διευθυντήν όπως ακυροί την εγγραφήν ακινήτου γενομένην επ’ ονόματι καλοπίστου αγοραστού του τοιούτου ακινήτου εις πώλησιν διά πλειστηριασμού διεξαχθείσαν δυνάμει των διατάξεων του ως είρηται Μέρους( εάν δε καθ’ οιονδήποτε τρόπον παραβλάπτωνται τα συμφέροντα του προσώπου ούτινος το ακίνητον επωλήθη ως εκ της τοιαύτης ψευδούς βεβαιώσεως ή παραστάσεως, το μόνον δικαίωμα όπερ το πρόσωπον τούτο κέκτηται είναι όπως εγείρη αγωγήν δι’ αποζημιώσεις εναντίον του υπευθύνου διά την ψευδή βεβαίωσιν ή ψευδείς παραστάσεις προσώπου.