Επιλογή ενυπόθηκου δανειστή να αγοράσει το ακίνητο

44ΙΑ.-(1) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανειστής δεν πωλήσει το ενυπόθηκο ακίνητο εντός χρονικής περιόδου ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου πλειστηριασμού δυνάμει του άρθρου 44Ζ, καθώς και από την τελεσιδικία οποιασδήποτε υπόθεσης καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο εναντίον διαδικασίας ή απόφασης ή πράξης γενόμενης κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Μέρους, τότε ο ενυπόθηκος δανειστής έχει την επιλογή είτε να αγοράσει το ενυπόθηκο ακίνητο στην αγοραία αξία του, η οποία εκτιμάται με εξ’ υπαρχής διεξαγωγή διαδικασίας εκτίμησης του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44Δ, είτε επαναρχίζοντας τη διαδικασία πώλησης που ήθελε καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 44Θ και 44ΙΒ, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου είτε με πλειστηριασμό είτε με πώληση.

(2) Ο ενυπόθηκος δανειστής για τους σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1) προβαίνει:

(α) στη διαδικασία εκτίμησης που προβλέπεται στο άρθρο 44Δ, και

(β) επιλέγει διαδικασία πώλησης που προβλέπεται στο άρθρο 44Ζ ή στο άρθρο 44Η:

Νοείται ότι, η πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου είτε μέσω πλειστηριασμού είτε με πώληση διενεργείται με επιφυλασσόμενη τιμή όχι μικρότερη του πενήντα τοις εκατόν (50%) της νέας εκτιμημένης αγοραίας αξίας του.

(3) Σε περίπτωση μη πώλησης του ακινήτου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία που ο ενυπόθηκος δανειστής άρχισε τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου.