Ψευδείς παραστάσεις

44ΙΔ.-(1) Οποιοδήποτε μέρος, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει ή ενθαρρύνει τη δημιουργία ψευδών παραστάσεων σε οποιαδήποτε ένορκη δήλωση, την οποία παρουσιάζει στον ενυπόθηκο δανειστή ή στο Διευθυντή όταν του ζητηθεί ή σε σχέση με την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους είναι ένοχο αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ο ενυπόθηκος οφειλέτης, ο οποίος πράττει ή διατάσσει ή εκούσια επιτρέπει οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ουσιαστικής ζημιάς ή την καταστροφή ακινήτου, το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι ένοχος αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (€3.000) ευρώ ή/και στις δύο αυτές ποινές, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν ενήργησε δολίως.