Εξουσία ενυποθήκου δανειστού προς προστασίαν του ενυποθήκου ακινήτου

26. Εφ’ όσον υφίσταται συνεστημένη υποθήκη επί ακινήτου ο ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται συντρεχούσας και ισοδυνάμους μετά του ενυποθήκου οφειλέτου εξουσίας προς λήψιν δικαστικών μέτρων, αστικών ή ποινικών, εναντίον οιουδήποτε προσώπου διά την προστασίαν του τοιούτου ακινήτου από πάσης ζημίας ή φθοράς.