Δικαιώματα ενυποθήκου δανειστού

25. Εφ’ όσον υφίσταται συνεστημένη υποθήκη επί ακινήτου, ο ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται έναντι του ενυποθήκου οφειλέτου το δικαίωμα όπως ζητήση και φυλάσση το πιστοποιητικόν εγγραφής του τοιούτου ακινήτου, και εάν ο ενυπόθηκος οφειλέτης ησφάλισεν ή πρόκειται να ασφαλίση τούτο εναντίον ζημιών ή φθοράς, να ζητήση και φυλάσση το ασφαλιστήριον ως και τας αποδείξεις πληρωμής των σχετικών ασφαλίστρων.