Σιωπηρός όρος και υποχρεώσεις ενυποθήκου οφειλέτου

24. Εν πάση υποθήκη ακινήτου περιέχεται σιωπηρός όρος ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης κέκτηται δικαίωμα υποθηκεύσεως του τοιούτου ακινήτου, και εφ’ όσον δεν διαλαμβάνεται ρήτρα περί του εναντίου εν τη περί υποθήκης συμβάσει, ο ενυπόθηκος οφειλέτης ενέχεται έναντι του ενυποθήκου δανειστού-

(α) όπως καταβάλλη πάντα φόρον, τέλος και ετέραν δαπάνην αφορώσαν εις το ενυπόθηκον ακίνητον

(β) όπως επισκευάζη και διατηρή εις καλήν κατάστασιν πάσαν οικοδομήν ανεγερθείσαν ή ετέραν βελτίωσιν γενομένην επί του ενυποθήκου ακινήτου και όπως μη κατεδαφίση ή προκαλέση ζημίας εις ταύτας άνευ, της συναινέσεως του ενυποθήκου δανειστού:

Νοείται ότι ουδέν των εν τη παρούση παραγράφω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως επιβάλλον τω ενυποθήκω οφειλέτη την υποχρέωσιν όπως προβαίνη εις οιανδήποτε επισκευήν δι’ ης αι τοιαύται οικοδομαί ή έτεραι βελτιώσεις θα περιήρχοντο εις κατάστασιν καλλιτέραν της καταστάσεως εις ην αύται ευρίσκοντο κατά την ημερομηνίαν καθ’ ην εγένετο η δήλωσις της υποθήκης

(γ) όπως εξακολουθή να διατηρή και καλλιεργή πάσαν γεωργικήν γαίαν περιλαμβανομένην εις το ενυπόθηκον ακίνητον, κατά τον προσήκοντα τρόπον και διά των σωφρόνων γεωργικών μεθόδων, και όπως μη αποκόπτη οιονδήποτε των επ’ αυτής φυομένων δένδρων, εκτός εάν τούτο γίνεται κατά την συνήθη σώφρονα γεωργικήν διαχείρισιν ή τη συναινέσει του ενυποθήκου δανειστού

(δ) όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον εφ’ όσον η υποθήκη είναι συνεστημένη, και κατόπιν ευλόγου προειδοποιήσεως προς τον ενυπόθηκον οφειλέτην, επιτρέπη, εις τον ενυπόθηκον δανειστήν ή τον αντιπρόσωπον αυτού όπως εισέρχηται εις το  ενυπόθηκον ακίνητον και εξετάζη εις οίαν κατάστασιν επισκευής, συντηρήσεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, καλλιεργείας ευρίσκεται τούτο.